ஒரு பார்வை

May 28, 2007

இடப்பெயர்வு

Filed under: Uncategorized — CAPitalZ @ 9:02 am

இடப்பெயர்வு வழமையான விடயமாகிப்போனது, தமிழன் வாழ்வில்.

நானும் இடம்பெயர்ந்துவிட்டேன், புதிய வலைப்பதிவிற்கு.

புதிய வலைப்பதிவு முகவரி: http://1paarvai.adadaa.com/

உங்கள் வரவிற்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.

1 Comment »

  1. Good post Jon, but I am still not sure that saying God needs us is the best way to get to the point Roy is trying to make (I am not sure Buber argues Click https://twitter.com/moooker1

    Comment by ryanrogers81311 — April 8, 2016 @ 9:10 am | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: