ஒரு பார்வை

July 26, 2006

தமிழ் ஒருங்குறி ?! -12

Filed under: Tamil Unicode — CAPitalZ @ 4:07 pm

தமிழ் ஒருங்குறியில் சரியா பிழையா என்று யோசிக்காவிட்டாலும்,
தமிழ் எழுத்துக்களின் வரிசையில் அவை இல்லை என்பதை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். வரிசையில் இருந்திருந்தால், எந்த கணினி மொழியிலும் மேலதிக உதவி இல்லாமல் தமிழை வரிசைப்படுத்தலாம்.

நீங்கள் அரிச்சுவடி பார்த்திருக்கிறீர்களா? [என்ன நக்கலு? .. கி..கி..கி..]. அதில் எழுத்துக்கள் ஒரு ஒழுங்கில் இருக்கும். நீங்கள் படிப்பதற்கு அது இலகுவாக இருக்கும்.
சரி அதே எழுத்துக்களை ஒழுங்கு மாறி அரிச்சுவடி தந்தால், உங்களால் படிக்க முடியாமல் போகாது. படிக்க முடியும், ஆனால் சற்றே சிரமமாக இருக்கும்.

பலர் இந்த ஒழுங்கு மாற்றத்திற்கு கூறும் காரணம், அப்போது தானாம் மற்றய இந்திய மொழிகளுக்குள்ளே மாற்றிக்கொள்ளலாமாம். naam thamingkilish ezhuthuvathaRku aangkila ezhuththukkaLaip paavikkiRoom. ithaRku oru mozhi maRRaya mozhikkaaha ezhuththu idam maaRi irukkaveeNdiya avasiyam illai. [நாம் தமிங்கிலிஷ் எழுதுவதற்கு ஆங்கில எழுத்துக்களைப் பாவிக்கிறோம். இதற்கு ஒரு மொழி மற்றய மொழிக்காக எழுத்து இடம் மாறி இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை.] சரி ஆங்கிலம் வேறு தமிழ் வேறு என்று சொல்லத் தொடங்காதீர்கள். method ஒன்றுதான்.

 

பாகம் – 13 >>

<< பாகம் – 11

_____
CAPital

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: