ஒரு பார்வை

July 7, 2006

தமிழ் ஒருங்குறி ?! -11

Filed under: Tamil Unicode — CAPitalZ @ 9:27 am

இக் கோப்புகள் “tamil-ulagam” என்னும் யாகூ குழுமத்தில் இருந்து எடுக்கப்பெற்றவை.

Tamil Encoding Newsletter3

Tamil Encoding Newsletter5

Tamil Encoding Newsletter7

 

பாகம் – 12 >>

<< பாகம் – 10

_____
CAPital

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: