ஒரு பார்வை

June 8, 2006

வணக்கம் உலகமே!

Filed under: Me — CAPitalZ @ 10:46 am

வணக்கம் உலகமே _/|\_

இது தான் என்னுடைய முதல் blog முயற்சி. எதிர்காலத்தில் இன்னும் பல எழுத உத்தேசித்துள்ளேன்.

Welcome to CAPital’s blog. This is my first experience on creating a blog. There will be more posts in the future.

_____
CAPital

2 Comments »

  1. i wish u the best

    Comment by Mathew — June 11, 2006 @ 8:01 pm | Reply

  2. உங்கள் எழுத்துக்கள் தொடரட்டும்…

    Comment by Parameswary — June 29, 2006 @ 11:00 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: